ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 38 คน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 38 คน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 และ 8

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการทางด้านต่างๆ ดังนี้ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค เทคนิคการแพทย์ และทางด้านพยาบาลศาสตร์ โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ด้านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2272

TOP