ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ (รับสมัครครั้งที่ 2/2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งาน
ช่วยนักบริหารและงานการประชุม) จำนวน 2 ราย ดังนี้

001 นางสาววิภาดา อามิตร
100 นางสาวณัฐชนา ฤทธิผล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP