ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เน้นทางด้านวารสารศาสตร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2555 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อปิดรับสมัครมีผู้สมัครจำนวน 4 รายนั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้พิจารณาเห็นควรขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกัน (ทั้งการรับสมัครรอบแรกและรอบขยาย) ภายหลังจากที่ปิดรับสมัคร
แล้วประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2555 โดยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP