ข่าวการศึกษา

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูตรได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานในการนำเสนอดีเด่นของหลักสูตร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติและประเภทนวัตกรรม โดยได้ทำการประกวดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 201 และ 217 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
นายวัชรวิช ระงับการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรายา รอดจิตต์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
รางวัลชมเชย
นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
นางสาวปวีณนุช ภักดีชน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ
นายวรวุฒิ หมัดโน๊ต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายอุดมศักดิ์ รวยทอง หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวกัญญา พุ่มชะโก และนางสาวอุษณี เกาะน้อย หลักสูตรบริหารธุรกิจ เน้นโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลชมเชย
นางสาวศุภพาพร สมใจหมาย และนางสาวธิดาทิพย์ ศรีสุข หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นายไกรสร ศรีทองฉิม หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ประเภทนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ
นายชวรัตน์ ติวเถาว์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายสัณหณัฐ เกษรสิทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวนัทนันท์ ซื่อสกุลไพศาล หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลชมเชย
นายนครินทร์ สุนทร และนายอภิวัฒน์ รองพล หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
นางสาวโยทะกา พลรบ หลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร (ชีวภาพ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรประเภทนานาชาติ

ราวัลชนะเลิศ
นางสาวนาเดีย เล๊ายีตา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวณัฏฐณิชา ถกแง่น หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

อนึ่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตรประมวลภาพ

TOP