ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน และ ร่วมชมเวทีเสวนา “ทำอย่างไรจึงขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะให้เห็นผล” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม
09.00 – 09.15 น. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของชุมชน 20 ชุมชน
09.15 – 10.30 น. กิจกรรม “แวะเวียนเพื่อเรียนรู้” ผลการดำเนินงานของ “เครือข่ายองค์กรกลางฯ"
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ประกาศผล “ชุมชนขวัญใจเครือข่ายองค์กรกลาง” พร้อมรับของที่ระลึก
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น. เวทีเสวนา “ทำอย่างไรจึงขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะให้เห็นผล”
14.30 –14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น. สรุปบทเรียนรู้การขับเคลื่อน “เครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ


****ทุกท่านสามารถเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้ตลอดการจัดกิจกรรม


TOP