ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 "นำความรู้สู่ชุมชน" ที่หลาดหน้าพระธาตุ ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรม พร้อมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ร่วมพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี นำความรู้บริการชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ หลาดหน้าพระธาตุ หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตลาดต้องชม บนถนนสายวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมให้ข้อมูลถึงการจัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” มหกรรมงานวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านวลัยลักษณ์” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กว่า 10 รายการ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ มีนิทรรศการก้าวสู่นวัตกรรมเกษตรจากภาครัฐและเอกชน การประกวด อบรมอาชีพรายการต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาใน 3 กลุ่มสำนักวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมชมการแสดงจากนักร้องศิลปินชื่อดังกิจกรรม "นำความรู้สู่ชุมชน" ในครั้งนี้ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลงาน ความสำเร็จด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาสำนักวิชาต่างๆได้ลงพื้นที่จริงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล จัดกิจกรรม เกมร่วมสนุกโดยติด#walailakday2018 และติด#สำนักวิชาที่ชื่นชอบพร้อมรับของที่ระลึก พบปะพูดคุยบอกกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนในมหาวิทยาลัย ตอบข้อซักถามต่างๆ โดยได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานว่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณภาพ มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี

ประมวลภาพกิจกรรม

TOP