บทความวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ