ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

บทความวิจัยของ ดร. อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ชื่อบทความ The Marginalized Positions of Thai Professional Writers on the Global Hegemony of English ชื่อวารสาร Journal of Asian Pacific Communication (by John Benjamins Publishing Company) : Volume 22 issue 1 2012 pp.41-59

TOP