ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงกลาง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประกวดวาดภาพระบายสี โดยส่วนสื่อสารองค์กร การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา การจำหน่ายสินค้า โดยร้านกล้าดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ WU Square อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กิจกรรมภายในงาน
สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโส/ผู้สูงอายุ
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
การประกวดสูงวัยสุขภาพดี
การประกวดวาดภาพ, ระบายสี
บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ
การจำหน่ายสินค้าชุมชน ซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งนี้ขอเชิญชวนนำปิ่นโตถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ และแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร.๐ ๗๕๖๗ ๒๕๕๐, ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๘ - ๑๐ โทรสาร ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๗กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP