ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับ 3 รางวัล ในการนำเสนองานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งทางหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน 3 เรื่อง โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดี ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่

1. นางสาวสุทธนา อร่ามเรือง นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจ ต้นทุนผลตอบแทนและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงของชาวประมงลอบปูม้าแบบพับได้ ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2. นางสาวกมลมาศ สิทธิโชค นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) การศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง สังกะสี แมงกานิสและตะกั่ว) ในดินตะกอนตามระดับความลึกบริเวณปากพยิง ปากคลองท่าเพและปากคลองปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนตุลาคม 2560

3. นางสาวณัฐวรรณ จันทรัตน์ นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) การศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว ทองแดง แมงกานิสและสังกะสี) ในดินตะกอนดินบริเวณปากพยิง ปากคลองท่าพยิงและปากคลองท่าเพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนตุลาคม 2560

การจัดงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรับฟังประสบการณ์การทำงาน การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง ตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกทั้งเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและการสร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงเพื่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมถึง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร

TOP