ศูนย์เครื่องมือฯ อุทยานวิทย์และเทคโนโลยี และสาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายบูรณาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฉา