ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 47 อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 47 อัตรา ครั้งที่ 1/2561 ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัครงานของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอมีกำหนดสอบแข่งขันในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การสอบข้อเขียน
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาชีพเฉพาะทาง (200 คะแนน) : เฉพาะตำแหน่ง

และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้ (กด link เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) https://drive.google.com/file/d/1SXgHzaROXk7e_Mj_oi5YYenlsPCQ5EHj/view

TOP