ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมนักศึกษาแพทย์ที่ รพ. วชิระภูเก็ตศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเยี่ยมและพบปะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงศุภลักษณ์ ละอองเพชร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งคุณภาพ วิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น โดยการเรียนของนักศึกษาแพทย์ตลอดหลักสูตรทั้ง 6 ปี มีการเรียนในชั้นพรีคลินิก(Pre-clinic) ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 ปี และการเรียนชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิกนิก โรงพยาบาลตรัง และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 3 ปี

ปัจจุบันสำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการมาแล้ว 10 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นบัณฑิตแพทย์แล้วจำนวน 4 รุ่น ที่ผ่านมานักศึกษาแพทย์ของ ม.วลัยลักษณ์สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ 100%

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ocd.wu.ac.th/photo/index.php/event/wuphoto/20036101

TOP