คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนต่อ "ผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอ"