ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนต่อ "ผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอ"

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และ อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยบริการให้คำปรึกษา 3 ส่วน ดังนี้


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่ ส้มโอ


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอ


3. อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง


นอกจากนี้คณะอาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพร้อมตอบข้อซักถามและเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มโอ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งต่อไป


โอกาสนี้ ได้มีการแนะนำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ส้มโอเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแสงวิมานเพิ่มเติม จากนั้นคณะอาจารย์ได้ไปเยี่ยมสวนส้มโอของคุณสัญญา แสงวิมาน เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมานเพื่อสังเกตลักษณะส้มโอพันธุ์ต่างๆ อีกด้วย

http://clinictech.wu.ac.th

TOP