ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร เนื่องจากเป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในสังคม

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้เกียรติมาบริหารงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นถือเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและกลายเป็นสิ่งที่ต้องผูกมัดให้ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมในอนาคต

TOP