ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 56 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีด้านการคลังและบริหารทรัพย์สิน ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป "26 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ" พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย "ภาพรวมของงานวิจัยคุณภาพ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย “การบริหารงานในภาพรวมของศูนย์บริหารทรัพย์สิน” อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย “ภาพรวมการบริหารงาน หลักสูตรและภารกิจต่างๆ ของสำนักวิชาการจัดการ” จากนั้นส่วนสื่อสารองค์กรนำคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP