ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากหัวไชเท้าเพื่อเลิกบุหรี่ "Isofen" ซึ่งจัดโดยสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย


นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวญานิกา ปรสันติสุข นางสาวณัฐธิดา กาฬวัจนะ นางสาวปิยนาถ บุณยเกียรติ นางสาวบุษยา จำปี นางสาววิริยา แฝงเมืองคุก นางสาวนิศารัตน์ ขนนุชิต นายประชุมพงศ์ หนูเสน และนายวงศกร เจริญฤทธิ์ โดยมี อาจารย์ธิดา โสตธิโยธิน เป็นที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศได้แสดงออกถึงศักยภาพทางการตลาด เกิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา เภสัชกรการตลาด และผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับประเทศ


ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอแผนการตลาดของตนต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในเวลาไม่เกิน 30 นาที ตอบคำถามอีก 15 นาที และออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ความตื่นเต้น การเตรียมพร้อม และความตั้งใจของนักศึกษาทุกทีม ทำให้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน


ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รางวัลชมเชยร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามลำดับ

TOP