Walailak Day

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 แก่พยาบาลวิชาชีพ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหาและเลือกแนวทางในการดูแลและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.เจนเนตร พลเพชร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม กว่า 100 คน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้ เป็น 1 ใน 12 งานประชุมวิชาการของการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และเสริมสร้างให้มีเอกลักษณ์และคุณภาพ พร้อมรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยการสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานของการทำงาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาล ให้มีสมรรถนะในการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางานด้านการพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน อันจะสร้างความกระจ่างในภาควิชาชีพการพยาบาลต่อไปกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกเชิงปฏิบัติการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิก โดยใช้กรณีศึกษาทางคลินิกเพื่อวิเคราะห์และออกแบบการบำบัดทางพยาบาล โดยรวมการสืบค้นข้อมูลและการใช้ Concept mapping เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ โดยจัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP