Walailak Day

ม.วลัยลักษณ์จับมือศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะรักษาการแทนสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไปสู่ประชาชน โดยมี ดร.มนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ อาจารย์ ทวีพร คงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1310 อาคารเรียนรวม 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไปสู่ประชาชน ซึ่งจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเชื่อมันศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สำคัญยังก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบระหว่างสำนักงานรัฐธรรมนูญและสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ด้าน ดร.เชาวนะ ไตรมาศ กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการดำรงหลักนิติธรรมหลักของประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเล็งเห็นว่า ม.วลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาททางการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การลงนามครั้งนี้จะเป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ และร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำวิจัยร่วมกันซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกันสร้างเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายณัฐชัย โต๊ะเปี้ย และนายศิริศักดิ์ นิยมเดชา นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP