ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

GSB สนับสนุนทุนพัฒนาสินค้าต้นแบบไม่เกิน 200,000 บาท

ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเป็นทุนตั้งต้นเพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / สินค้า / บริการใหม่ รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม อีกทั้งผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของนักศึกษา
1.เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ทั้งนี้ต้องมีนักศึกษาปัจจุบันในกลุ่ม อย่างน้อย 1 คน)
2.นักศึกษารวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อ 1 โครงการ
3.นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

แนวทางการเขียนโครงการ
1.ชื่อโครงการ/ชื่อผลงาน
2.หลักการเหตุผล/ประเด็นปัญหา
3.วัตถุประสงค์ของดครงการ
4.เป้าหมายของโครงการ
5.แผนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
6.วิธีดำเนินการ/แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ(แผนการดำเนินงานถึงกิจกรรมที่จะทำแต่ละเดือนและผลที่จะได้รับ)
7.รายละเอียดงบประมาณในการดำเนินโครงการ (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) ประกอบไปด้วย
7.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างต้นแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
7.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำงานของนักศึกษา ระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการ
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้
9.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / สำนักวิชา / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail)

หมายเหตุ ส่งแผนโครงการพร้อม Demo ประกอบพิจารณา (ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที) ขนาดไม่เกิน 25 MB
กำหนดส่งภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/gsb/

TOP