ข่าวเด่น

เจ๋ง!นักศึกษา มวล. กวาด4รางวัลชนะเลิศ สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)กวาด 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดนำเสนอผลงานปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมคว้าตั๋วเป็นตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันสหกิจศึกษาในระดับประเทศช่วงเดือนมิถุนายน 2561 นี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 เพื่อประกวดนำเสนอผลงานปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยในพิธีเปิดการประกวดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนกล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมต้อนรับ นักศึกษาจาก 7 สถาบันเข้าร่วม รวมกว่า 1,500 คน ณ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล นโยบายของรัฐบาลต้องการสิ่งประดิษฐ์ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนตอบโจทย์พันธกิจนี้ของชาติ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเครือข่ายที่ได้พัฒนาและดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนักศึกษาถึง 17 ผลงาน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคส่วนต่างๆ และเป็นการพัฒนา ปรับปรุงเรื่องของสหกิจ ใน 17 ผลงานนี้จะต้องมีคนผ่านเข้าไปในการแข่งขันระดับประเทศ เป็นที่ภาคภูมิใจในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็หวังเช่นนั้นด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้มีเวทีนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเป็นการค้นหาตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ไปประกวดระดับประเทศต่อไปด้วย

ทั้งนี้เวทีดังกล่าวมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายวัชรวิช ระงับการ นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้แก่นายวรวุฒิ หมัดโน้ต นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประเภทนวัตกรรมสหกิจดีเด่น คือ นายชวรัตน์ ติวเถาว์ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ประเภทนานาชาติดีเด่น คือ นางสาวนาเดีย เล๊าะยีตา นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยทั้ง 4 คน ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5000 บาท พร้อมเกียรติบัตร พร้อมกับเป็นตัวแทนนักศึกษาของภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

- ประกาศผลรางวัลโปสเตอร์.pdf
- ประกาศผลรางวัลประกวดนักศึกษาแบบบรรยายสายสังคม.pdf
- ประกาศผลรางวัลประกวดนักศึกษาแบบบรรยายสายวิทย์.pdf
- ประกาศผลรางวัลประกวดนักศึกษาแบบบรรยายสายนวัตกรรม.pdf
- ประกาศผลรางวัลประกวดนักศึกษาแบบบรรยายสายนานาชาติดีเด่น.pdf


ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวสิตานันท์ สิทธิโชค นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นางสาววิราพร คงนวล นักศึกษาช่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP