ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มวล. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระตุ้นให้เห็นความสำคัญโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย : ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (The 1st National Conference on Medical Sciences : Neglected Tropical Diseases: Current and Future Challenges) เพื่อกระตุ้นให้เล็งเห็นความสำคัญของโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย เพิ่มเติมความรู้ให้แพทย์นำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมประมาณ 100 คน

อาจารย์นายแพทย์ ธีระพันธ์ สงนุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวถึงการประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งนี้ว่า ด้วยสถานการณ์โรคเขตร้อนที่ถูกละเลยเป็นกลุ่มของโรคติดต่อที่พบระบาดในประเทศเขตร้อนหรือกึ่งร้อนกว่า 149 ประเทศ โดยประเทศส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ำและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งในประเทศไทยยังคงพบการระบาดของกลุ่มโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยมาเป็นระยะเวลานาน ขาดมาตรการควบคุม ป้องกัน และรักษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโรค เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน รักษา และควบคุม

ดังนั้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย: ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เล็งเห็นความสำคัญของโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และเพิ่มเติมความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านนายแพทย์ จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ความรู้ด้านโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในการหาแนวทางการป้องกัน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโรค

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “Neglected Tropical Diseases in Southern Thailand: Current and Future Challenges” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ “Update in Vaccine Development for Neglected Tropical Diseases” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุธี ยกส้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “Update in Diagnostic Technologies for Neglected Tropical Diseases” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวข้อ "Illumina Sequencing Technology for Pathogen Discovery" โดย ดร.ยศธชัย ผิวปานแก้ว (Senior Field Application Specialist) บริษัทไบโอแอคทีฟ จำกัดประมวลภาพ

TOP