Walailak Day

สุดยิ่งใหญ่! พิธีเปิดการแสดงเวทีกลาง “ วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์“ ในงาน Walailak Dayมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีเปิดการแสดง ณ เวทีกลาง “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ “ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความสามารถทางด้านการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และมอบความสุข ความบันเทิงให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนผู้มาร่วมงาน ร่วมชมการแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ เวทีกลาง ลานวลัยลักษณ์สแควร์ เมื่อช่วงค่ำ ของวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงาน Walailak Day ระหว่างวันที่ 23 -31 มีนาคม 2561 โดยจัดให้มีกิจกรรมเวทีกลาง ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการแสดง เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมอบความสุข ความบันเทิงแก่พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสร สำนักวิชา ชมรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรม ณ เวทีกลางแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 23-31 มีนาคม 2561 รวม 9 คืน ประกอบด้วยการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดดนตรีสากล ถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และการแสดงจากศิลปินนักร้องนักแสดง อีกจำนวนมาก เพื่อสร้างความสุข ความประทับใจให้ผู้มาเที่ยวชมงาน Walailak Day ตลอดทุกค่ำคืน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวชื่นชมนักศึกษาทุกสำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ปฏิรูประบบการเรียนการสอน และที่สำคัญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคนดี กิจกรรมนักศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการหล่อหลอม เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการมีน้ำใจเสียสละช่วยเหลืองานส่วนรวม และเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน บุตรหลานของประชาชนในชุมชนรายรอบและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ เพื่อสร้างความสุข ความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานในทุกค่ำคืนอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใกล้ชิดกับชุมชนอีกทางหนึ่ง

พิธีเปิดการแสดงเวทีกลาง "วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์" ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากชมรม WU Band การแสดงพิธีเปิด ชุด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์” โดยชมรมนาฏศิลป์และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมฯ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเหล็ก การแสดงชุด “จาก 13 รวมเป็น 1” จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และการแสดงชุด “จินตะตารีซ่าน” จากชมรมนาฏศิลป์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP