ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม "วิชาการรับใช้สังคม" ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการ กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10" ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.40 น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง เพื่อเป็นการรับฟังกรอบแนวทางในการเขียนโครงการ เพื่อยื่นของบประมาณในการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ ตัวแทนของสำนักวิชาต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการพันธะกิจสัมพันธ์กับชุมชนประจำปี 2561(28 โครงการ) รวมถึง คณาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวนโยบายการรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผ่าน ศูนย์บริการวิชาการ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ได้ที่ คุณพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ โทร. 3503, 087-263 5599 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการจัดประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cas.wu.ac.th

TOP