Walailak Day

นักวิ่งกว่า 2,300 คน ร่วม“เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ท่ามกลางจากนักวิ่งทั่วภาคใต้รวมกว่า 2,326 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน และมหาวิทยาลัยมีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตภาคใต้ตอนบนและทั่วประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยใช้โอกาสของการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการครบรอบ 26 ปี โดยจัดให้มีการแข่งขันในประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. ประเภทฟันรัน 4.5 กม. และประเภทแฟนตาซี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,326 คน ผู้เข้าร่วมประเภทฟันรัน 1526 คน ประเภทมินิมาราธอน 800 คน โดยผู้ชนะเลิศในประเภท Overall ของมินิมาราธอน ชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 6 -10 จะได้รับของที่ระลึก และผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลเป็นของที่ระลึกทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดประเภทแฟนซี ลำดับที่ 1-5 ก็จะได้รับถ้วยรางวัลเช่นกันผู้ชนะในการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทชาย Overall ได้แก่ คุณวรุฒ สุวรรณชีพ และประเภทหญิง Overall คือ คุณวิไลวรรณ ขำพิทักษ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวจุฑามณี ฉิมอินทร์ นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจาก นาย เทวินทร์ ครุฑขำ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

TOP