ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาพยาบาล จัดโครงการ ”การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” สร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ 20 ชุมชนในจังหวัดนครศรีฯ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยจัดการ Node Flagship ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่สนับสนุนให้ 20 ชุมชนได้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ”โดยได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมนับ 100 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า โครงการ ”การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ว่า “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” ซึ่งการจะเป็นหลักในถิ่นได้นั้น มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาจึงต้องสร้างหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ชุมชน ทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดตั้ง กลุ่มวิจัยสุขภาวะชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)กิจกรรมเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ของแต่ละชุมชน ทั้ง 20 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ โดยแต่ละชุมชนจะได้รับการอบรมความรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเข้าใจปัญหาและนำไปสู่การคิดวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาขยะในชุมชน โครงการ ”การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” โดยคณะทำงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมให้ชุมชนยืนหยัดได้ตัวตนเอง เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คุณเดโช อ่อนแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จ.นครศรีฯ หัวหน้ากลุ่มป่าพรุควนยางสร้างเศรษฐกิจชุมชน กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างเสริมศักยภาพให้กับชุมชน ทั้งเรื่องขององค์ความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ชุมชนรู้จักตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนป่าพรุควนยาวที่มีวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน คือ "กระจูด" ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือปัญหาอื่นๆในชุมชนที่ต้องเร่งแก้ไข โครงการ ”การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” สามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มป่าพรุควนยางสร้างเศรษฐกิจชุมชน ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป คิดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กิจกรรมในวันดังกล่าวนอกจากการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของชุมชน ภายใต้กิจกรรม แวะเวียนเพื่อเรียนรู้ แล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ ชุมชนนาเคียนเหนือ และชุมชนบ้านตะเคียนดำ ที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจเครือข่ายองค์กรกลางฯ” และ ชุมชนบ้านท่าสาน ชุมชนบ้านหูล่อง ชุมชนบ้านควนยาว และชุมชนบ้านตรอกแค ที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจเชิงประเด็น” โดยมีที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรกลางฯเป็นผู้มอบของรางวัล

กิจกรรมเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ทำอย่างไรจึงขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะให้เห็นผล” นำเสวนาโดย ดร.นวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเคียนและ และ ดร.พวงรัตน์ จินพล และการเสวนาสรุปบทเรียน “การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ” และทิศทางในการดำเนินงานในระยะถัดไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไร จเรประพาฬ และอาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรกลางฯ ให้เกียติรเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของเครือข่ายองค์กรกลางฯให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่นยืน

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP