อาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมมือกับโรงพยาบาลชัยบุรี จัดกืจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ