ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์และนักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมมือกับโรงพยาบาลชัยบุรี จัดกืจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี และคณะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ณ โรงเรียนบ้านบางปาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็ก จำนวน 500 คน

ประมวลภาพ

TOP