ข่าวทั่วไป

สำนักนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1” (SDGs)

สำนักนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 : สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (The 1st National Public Health Research Conference-Public Health in Sustainable Goals : SDGs) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนองานวิจัยและวิชาการ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปณิธานแน่วแน่ที่จะบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 : สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ จะนำมาสู่การแลกเปลี่ยน ต่อยอดทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทางสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ กล่าวว่า สำนักนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1: สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน (The 1st National Public Health Research Conference-Public Health in Sustainable Goals) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์ เดย์ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นในประเด็นบทบาทของสาธารณสุข ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1(SDGs) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสาธารณสุขไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Climate Change,tropical diseases and SDGs” และ Dr. K. SURESH KUMAR Director WHO Collaborating Center For Community Participation in Palliative Care and Long Term Care บรรยายพิเศษในหัวข้อ Sustainable Development Goals. การนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 3.บุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ 4.การพัฒนาบริการระบบสุขภาพ 5.แพทย์แผนไทย 6.การศึกษา ชุมชนและสังคม 7.โรคเรื้อรัง 8.การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและ 9.International Session ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์เข้าร่วมกว่า 64 ผลงาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP