ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการสาธารณสุข-วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยความร่วมมือของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข-วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย


1. การเสวนา "บทบาทนักสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติจากธรรมชาติ"


2. ร่วมฟังการนำเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 โครงการ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชุมชนกับสุขภาวะ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554


3. ชมนิทรรศการผลงานวิชาการทางด้านสาธารณสุขแบบโปสเตอร์


สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนางานสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มคุณภาพบัณฑิตและสร้างเสริมคุณค่างานวิจัยในสาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากรสาธารณสุข ได้นำไปปรับใช้และเป็นแนวทางพัฒนางานสาธารณสุขต่อไป

TOP