การประชุมวิชาการสาธารณสุข-วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55