ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ เปิดตัว Walailak Procedia วารสารรองรับการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เสริมฐานการเป็น "บ้านของวารสารวิชาการคุณภาพ" เปิดตัว Walailak Procedia เพื่อเป็นวารสารรองรับผลงานจากการประชุมวิชาการ ที่มีจุดเด่นคือ

- ตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full-length paper) ของผลงานวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการ
- ไม่ต้องรอเวลาตีพิมพ์นาน (Rapid publication) เผยแพร่ในวันประชุมวิชาการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านออนไลน์ได้ ขณะฟังบรรยายหรือชมโปสเตอร์
- มี article ID, number และ volume ที่ชัดเจนเป็น Periodicals สืบค้นได้ไม่สูญหาย
- เพิ่มโอกาสได้รับการอ้างถึง (Citation) ในอนาคต

Walailak Procedia Volume 2018 พร้อมให้ นักวิชาการผู้สนใจ และผู้เข้าร่วมการประชุม ดาวน์โหลดบทความวิจัยฉบับเต็ม จาก การประชุมระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 เพื่ออ่านและอ้างอิงได้จาก โดยแบ่งเป็น Number 1-5
Vol 2018, No 5 (2018): สารสนเทศศาสตร์
บรรณาธิการประจำฉบับ: สลิล บุญพราหมณ์ และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
Vol 2018, No 4 (2018): งานวิชาการรับใช้สังคมและการบริหารการศึกษา
บรรณาธิการประจำฉบับ: รัชฎา คชแสงสันต์, ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และ สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Vol 2018, No 3 (2018): วิทยาศาสตร์สุขภาพ
บรรณาธิการประจำฉบับ: อภิชาต อธิไภริน และ กรวิทย์ อยู่สกุล
Vol 2018, No 2 (2018): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรณาธิการประจำฉบับ: พรรณศิริ ดำโอ และ ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
Vol 2018, No 1 (2018): มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณาธิการประจำฉบับ: สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และ สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch

TOP