ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมอาชีพเกษตรกร “เกษตรผสมผสาน(สวนสมรม)ตามศาสตร์พระราชา ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561“วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561” สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ ในหัวข้อ “เกษตรผสมผสาน (สวนสมรม) ตามศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยได้รับเกียรติจากคุณนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นวิทยากร มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพรหมคีรีและกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ร่วม 60 คน เข้าร่วม

กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หัวเรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน หรือ สวนสมรม เป็นการใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน หรือที่คนนครศรีธรรมราช เรียกติดปากว่า “สวนสมรม” นำมาส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การปฏิบัติจริง ตลอดทั้งขยายผลจากเดิมที่เกษตรกรทำเกษตรเชิงเดี่ยว ให้หันมาทำเกษตรกรรมบนพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยตัวเกษตรกรเองต้องใฝ่เรียนรู้ ศึกษา ลักษณะของพืชแต่ละชนิด รวมทั้งสัตว์เลี้ยงเพื่อเกื้อกูล ถ้อยทีถ้อยอาศัย ในการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา พึ่งพิง จะเกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ แสงแดด อากาศ แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ ภายใต้กรอบแนวคิด “การเพิ่มพื้นที่ทำกินโดยไม่เพิ่มโฉนด” นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th

TOP