ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26 โดยมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณค่าบุคลากร การปาฐกถาพิเศษ โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 06.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26 โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายผยง ศรีวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอุปการคุณ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ บริเวณลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

จากนั้นเวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งเดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติชื่นชมคุณค่าบุคลากรประจำปี 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย

ผลงานดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สายวิชาการ
• อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สายปฏิบัติการ
• นายไกรศร สายวารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย
รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผลงานเรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง” (รศ.ดร.วาริน อินทนา และคณะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• ผลงานเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่” (อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และคณะ สำนักวิชาการจัดการ)

รางวัลผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งสะตอด้วยอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ” (ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผลงานเรื่อง “วัสดุดูดซับจากใยไผ่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารแนวใหม่” (รศ.ดร.นฤมล มาแทน และคณะ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ผลงานเรื่อง “Solvent modified spin crossover in an iron (III) complex: phase changes and an exceptionally wide hysteresis, Chemical Science, 2017, 8, 3949-3959.” (Assoc. Prof. Dr. David James Harding สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
• ผลงานเรื่อง “A diagnostic tool for malaria based on computer software” (ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์)

รางวัลบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุดประจำปี 2561
• ผลงานเรื่อง “Abrupt two – step and symmetry breaking spin crossover in an iron (III) complex: an exceptionally wide [LS-HS] plateau, Dalton Trans., 2015, 44, 15079.” (Assoc. Prof. Dr. David James Harding สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

ผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ
• ผลงานเรื่อง “หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน” (อาจารย์กำไล สมรักษ์ และคณะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)
• ผลงานเรื่อง “การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวทองคำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” (ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี และคณะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)
• ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning” (อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และคณะ สำนักวิชาการจัดการ)
• ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและถ่ายทอดแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถึงโรงพยาบาลชุมชน” (รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง และคณะ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
• ผลงานเรื่อง “การสร้างเสริมมวลกระดูกในนักเรียนและป้องกันกระดูกพรุนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” (ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ และคณะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

2. รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ

รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน
• นายไพรวัลย์ เกิดทองมี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการบริการดีเด่น
• นางสาวปัจมาภรณ์ บุษบรรณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลขวัญใจมหาชนด้านจิตสาธารณะ
• อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ

รางวัลขวัญใจมหาชนหน่วยงานต้นแบบบริการเด่น
• ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องครบ 25 ปี

• นางทัศนีย์ จิตแจ่ม ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
• นางวรรณา นิลพัฒน์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
• นางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร

4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
• นายขวัญชัย ห้วยลึก ศิษย์เก่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รุ่นที่ 3

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม
• ดร.วาสินี พลศรี ศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสเดียวกันนี้ นายผยง ศรีวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตของธนาคารในการขับเคลื่อนนวัตกรรมกับระบบการศึกษาในประเทศไทย” พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 15 ล้านบาท พร้อมแท๊บเล็ตจำนวน 10 เครื่อง และสนับสนุนการจัดค่าย Walailak Cultural Camp 2018 จำนวน 300,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วยประมวลภาพ

TOP