ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร กล่าวว่า ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน ๑๐ แห่ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบัณฑิตสัตวแพทย์ของประเทศ ทั้งหมดยังเป็นหลักสูตรภาษาไทย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามของวิทยาลัย ชื่อภาษาไทย ว่า “วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี” และ ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Akkhraratchakumari Veterinary College” ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วในระดับหนึ่ง มีความพร้อมที่จะรองรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางด้านการสัตวแพทย์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า ตามกรอบแนวความคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแนวคิดและนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ภายใต้ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง ทางด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีทั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเปิดและเอื้อต่อการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดการศึกษาเป็นสากล (Smart Classroom and Laboratory) ตอบรับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ด้านการสาธารณสุข (Smart Teaching Hospital) ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาลไทย (Smart Research and Innovation)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมในการเปิดให้บริการและการบริหารการจัดการด้านต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์สู่สากล และมาตรฐานระดับโลก ทั้งในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมเป็นสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนมุ่งเน้นการวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้านสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประเทศและของภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ประธานเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ด้านการสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม และวิชาชีพการสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทั้งสุขภาพของคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมเป้นสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพสากล (International)โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียง และภาคใต้ตอนบน และจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นประโยชน์ทางวิชาชีพการสัตวแพทย์อย่างมาก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการช่วยกันพัฒนาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประมวลภาพ

TOP