รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 6 วันที่ 27-29 เม.ย.55