ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ดินแดนโบราณสถานตุมปัง (Ancient Land)อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ดินแดนโบราณสถานตุมปัง (Ancient Land) ในช่วงวลัยลักษณ์เดย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานตุมปัง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโนยีที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แหล่งโบราณสถานที่ฝังแน่นด้วยประศาสตร์ ร่องรอยศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone เป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อให้การชมโบราณสถานตุมปังมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ผสมผสานโบราณสถานตุมปังในยุคปัจจุบันและโบราณสถานในยุคอดีต โดยการย้อนเวลานั่งรถโบราณจากอาคารไทยบุรีไปสู่โบราณสถานตุมปังและเดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าเสมือนซุ้มมิติของกาลเวลา นำชมโดยยุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายภาพชุดไทย ณ โบราณสถานตุมปัง
บริการภาพชุดไทย ณ โบราณสถานตุมปัง (มีชุดไทยให้บริการฟรี) และแชร์ภาพถ่ายชุดไทย ณ โบราณสถานตุมปัง ผ่าน Facebook และ Instagram จากนั้น บรรยายความรู้สึก และ#โบราณสถานตุมปัง #AncientLand #วลัยลักษณ์เดย์ #walailakuniversity ภาพถ่ายที่มียอดไลค์มากที่สุด ๓ ภาพรับของที่ระลึกจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และมีบริการปริ้นภาพถ่ายขนาด Photo เพื่อรับเป็นของที่ระลึก (๒๕ บาท)

กิจกรรมที่ ๒ นำชมโบราณสถานตุมปัง โดยยุวมัคคุเทศก์
บริการนำชมโบราณสถานตุมปัง โดยยุวมัคคุเทศโบราณสถานตุมปังที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง มีทั้งหมด ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมนำชมด้วยระบบการชมระบบเสมือนจริง ด้วย Application ผ่าน สมาร์ทโฟน เปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานตุมปัง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโนยีที่ผสมผสานโลกในความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน เสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แหล่งโบราณสถานที่ฝังแน่นด้วยประศาสตร์ ร่องรอยศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone เป็นการเรียนรู้โบราณสถานในมิติใหม่ที่จะสร้างประสบการณ์ในอีกหนึ่งรูปแบบ เพื่อจะให้การชมโบราณสถานตุมปังมีความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่ผสมผสานโบราณสถานตุมปังในยุคปัจจุบันและโบราณสถานในยุคอดีต

กิจกรรมที่ ๔ ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ก่อนเดินทางกลับ

การเดินทาง รถไม้ชะเมา รับส่ง จากอาคารสถาปัตยกรรม - โบราณสถานตุมปัง
แบ่งออกเป็น 4 รอบ (รองรับผู้โดยสารได้รอบละ 25 คน)
-รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 11.00 น.
- รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.
- รอบที่ 4 เวลา 15.00 น.

ประมวลภาพ

TOP