Walailak Day

ฟุตซอลประเพณี 26 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร และงานส่งเสริมกีฬา ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีเนื่องในโอกาส 26 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.30-18.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายณรงค์ ธีระกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณนุชจรี แรกรุ่น ดีเจติ๊ก จุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดีเจช้างณัฐพร การิกาญ ดีเจจั่นเจา วรารัตน์ รักษาพล คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาคมภายนอกและสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลประเพณีเชื่อมความสามัคคีเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ และเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง กับ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันฟุตซอลประเพณีระหว่างศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน และรวมดาว มวล.และประชาคมภายนอก พบสื่อมวลชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน นายณรงค์ ธีระกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุดใต้ ดีทองอ่อน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยประมวลภาพ

TOP