ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมระดับชาติ Work Integrated Learningนักวิชาการจาก 29 สถาบันเข้าร่วม

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd Work Integrated Learning Conference “ Employability and Engagement” เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้และนักวิชาการ ผู้ประกอบการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ นักวิชาการและผู้ประกอบการ จำนวน 119 คน จาก 29 สถาบันเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในพิธีเปิดการประชุม ว่า สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd Work Integrated Learning Conference “ Employability and Engagement” โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพ การแข่งขัน และการได้งานทำอย่างมั่นคงของนักศึกษา โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้เน้นในเรื่องการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกำลังคนทางเทคนิค ให้สอดคล้องทั้งในแง่ของคุณภาพ สมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมให้เข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Policy and Implementation of Work Integrated Learning for Imployability and Engagement”
ด้าน ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 3 ภายใต้งบบูรณาการโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning (WIL) " ซึ่งมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ก่อนหน้านี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว คือ กิจกรรม “Train the Trainners in Tourism & Hospitality Management” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่พนักงานระดับ Supervisors และ Junior Managers ที่ทำหน้าที่ดูแล ฝึกทักษะและประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning (WIL) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกัน และในครั้งนี้กิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้และนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยน มุมมอง ความคิด ประสบการณ์ ในด้านระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning

สำหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการฟังบรรยาย การนำเสนอบทความและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในวันที่สอง เป็นการนำผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ “สมุยโมเดล” ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 113 คน 29 มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 5 หน่วยงาน และสถานประกอบการในเครือข่ายสมุย ร่วมเป็นภาคีในพื้นที่ จำนวน 10 สถานประกอบการ เข้าร่วม

ประมวลภาพ


TOP