ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech May 2018: Area-based Informaticsวารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 May 2018: Area-based Informatics ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความ 6 เรื่อง เกี่ยวกับสารสนเทศทรัพยากรและสาธารณสุข จาก Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2 เรื่อง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นบทความผู้เขียนเดี่ยว (single author) โดย ดร ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสภาพภูมิอากาศใน 5 แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/91

TOP