ข่าวการศึกษา

เจ๋ง...!!! นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการคว้า 3 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018”


นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล บทความวิจัยดีเด่นจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561 “PSU National Conference on Research across Disciplines 2018” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผลงานที่ 1 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน
นางสาวกุสุมา แซ่โว้น
นายสุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์
นางสาวการ์อินร์ เภาทอง
นางสาวฤดี ทองขาวเผือก นางสาวเฟาซียะห์ ซาแซเล๊าะ และ
นางสาวอุษา นุกูล

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หัวข้อ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”
โดยมีอาจารย์นลินี ทินนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

ผลงานที่ 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
นายอุดมศักดิ์ รวยทอง
นางสาวกานต์มณี พรหมสวัสดิ์
นางสาวชนิดา รัตนรัตน์ นางสาวรัตติยากร เพ็ชร์สวัสดิ์ และ
นายอดิศักดิ์ บุตรปอด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผลงานวิจัยเรื่อง “ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช”
ซึ่งมีผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
และอาจารย์ปวิธ ตันสกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

ผลงานที่ 3 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
นางสาวอรวรรณ จิตถาวร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “ความตระหนักของนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวชาวจีน”
โดยมี ผศ.ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=542

TOP