Walailak Day

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมนานาชาติ SILK ครั้งที่ 5 นักวิชาการจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทยเข้าร่วมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันภาษา จัดการประชุมนานาชาติ The Symposium of International Languages and Knowledge หรือ SILK ครั้งที่ 5 วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26 ปี ภายใต้แนวคิด UNITY through Diversity มุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความแตกต่าง โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุมวิชาการ SILK นี้เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทั้ง 3 สถาบันผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มจัดการประชุมครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส เมื่อปี พ.ศ. 2557 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกันและมุ่งหวังให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ด้านการเรียนการสอนภาษา การศึกษา ในเอเชียและจากทั่วโลกได้ร่วมนำเสนองานวิชาการกัน และในปีนี้ได้กำหนดประเด็นด้าน “Inspiration, Challenges, and Evolution” ในการเรียนการสอนภาษา สื่อ และการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอกว่า 40 คน จากประเทศมาเลเซีย (University Putra Malaysia, UniversitiTeknologi MARA,Universiti Malaysia Perlis) ประเทศอินโดนีเซีย (Surabaya State University) และประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ไทยแลนด์) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการศึกษาทวิภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นองค์ปาฐก

ประมวลภาพ

TOP