ข่าวทั่วไป

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มวล.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่ระดับนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ หัวหน้าโครงการ “การใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ” ได้เข้าร่วมงาน International Tourism Borse (ITB 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวหัวหน้าโครงการ ได้รายงานการทำกิจกรรมและความคืบหน้าของโครงการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบถึงการเข้าร่วมทำกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยได้มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สาขาสมุยและสาขาสุราษฏร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก ตลอดจนสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ซึ่งหัวหน้าโครงการและคณะทำงานได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ณ กรุงปรากด้วย

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทางโครงการฯ มีการแจกแผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10 แหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา ในหัวข้อ “10 Wonders in Ao Thai – Gulf of Thailand” โดยได้จัดทำ Logo และใช้ Slogan ว่า “Amazing beyond Aquatic Exploration” และมีข้อมูลที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ รวมทั้งส่งมอบแผ่นพับจำนวนหนึ่งให้กับตัวแทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในยุโรป ได้แก่ คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก ตลอดจน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปราก ซึ่งจะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวในยุโรปได้รู้จักและสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในกลุ่มอ่าวไทยนอกเหนือจากเกาะสมุย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรณ แท่นทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบบูรณาการ จากสำนักงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 โดยผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 4,170,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และการทำกิจกรรมในต่างประเทศครั้งนี้ได้มีคณะทำงานอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
2. อาจารย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
3. อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ หนูผึ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/site/readnews?id=550

TOP