ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีมอบแถบหมวก-เข็มสถาบัน แก่บัณฑิตใหม่พยาบาลศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบัน พยาบาลวลัยลักษณ์ “พยาบาลวลัยลักษณ์-เราพร้อมจะก้าวผ่านไปด้วยกัน.. Being in Transition: We, Walailak Nurses are Together โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้ปกครองของบัณฑิต เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า 500 คน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของสำนักวิชาดังกล่าว ได้ร่วมกันมอบแถบหมวกพยาบาลสำหรับบัณฑิตใหม่ผู้หญิง และมอบเข็มสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำหรับบัณฑิตใหม่ผู้ชาย มอบหมวกพยาบาลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้หญิง และมอบเข็มสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ชาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 11 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านครบตามหลักสูตรพร้อมจะเป็นบัณฑิตพยาบาล จำนวน 78 คน ที่ผ่านมาบัณฑิตพยาบาลของ ม.วลัยลักษณ์ได้รับคำชื่นชมจากโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ ว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และหลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นอีกด้วย ทั้งนี้โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลและพิธีมอบหมวก-เข็มสถาบันฯ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลวลัยลักษณ์จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับพยาบาลรุ่นพี่และผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาล การแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมสร้างกำลังใจ แรงจูงใจ ความรัก และความชื่นชมยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมถึงการมอบรางวัลแด่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการเรียนและการปฏิบัติงาน

สำหรับโครงการปัจฉิมบัณฑิตพยาบาลฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 7 และอาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ นอกจากมีพิธีมอบหมวกดังกล่าวแล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง: ในช่วงปีหลังจบการศึกษาพยาบาลวลัยลักษณ์ทำอะไร อยู่ที่ไหน?” หัวข้อ “ถนนสู่โรงเรียนพยาบาลและสถาบันการศึกษา: เส้นทางที่พยาบาลจำนวนน้อยเลือก?” การอภิปรายหัวข้อ “พันธกิจของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชน ต่อวิชาชีพการพยาบาล และต่อสังคม: มุมมองจากผู้บริหารการพยาบาล” การบรรยาย Luncheon Session หัวข้อ “Walailak Nursing Alumni: Being Our Frontier-We are All Together” การแลกเปลี่ยนหัวข้อ “หนทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพการพยาบาลและความสำเร็จในชีวิต” และการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาพยาบาลและศิษย์เก่าที่เรียนดีและมีพฤติกรรม/จิตสังคมดีเด่น

ประมวลภาพ

TOP