ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครรุ่นใหม่ ทำเกษตรปลอดภัยด้วยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพ ในหัวข้อ “การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช” ในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำเกษตรแบบปลอดภัยได้จริงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ThaiGAP และเพิ่มทักษะทางด้านธุรกิจในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

เนื้อหา
1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมธาไรเซียม
2. ถอดบทเรียน การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในสวนส้มโอ
3. มาตรฐาน ThaiGAP, Blobal GAP, เกษตรอินทรีย์
4. Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบและพัฒนาบริการ
5. Workshop วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. เป็นเกษตรกรที่ต้องการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชหรือลดการใช้สารเคมี
2. เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแผนทำเกษตรแบบปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์
3. เป็นนักศึกษา บุคคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 3 วัน

วันที่ เวลา และสถานที่จัดอบรม
วันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 17.00 น ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
1. สอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ดูจากความพร้อมในการประกอบธุรกิจด้านเกษตรหลังจากผ่านการอบรมฯ)
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน

วิทยากร
1) รศ.ดร.วาริน  อินทนา  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) อาจารย์ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3) ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4) นายขวัญชัย  ห้วยลึก Assistant Vice Presedent , Business Engineering @CIMB Thai Bank
5) นายอิมรอน  แสงวิมาน เจ้าของกิจการ (ประธานแปลงใหญ่ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง)

สมัคร และ ติดต่อ-สอบถาม
นางสาวสุดารัตน์ มานะจิตต์ โทรศัพท์ 0 7567 2922


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/newtricoderma/

TOP