ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเงินสนับสนุนรวม 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งทีมนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม Coaching Camp 2018 จำนวน 9 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2018 – SONGKHLA จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ปรากฏว่ามีทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 ทีม พร้อมกับได้รับเงินรางวัลเพื่อไปพัฒนา Prototype เป็นจำนวนเงินทีมละ 50,000 บาท รวมเงินรางวัล 300,000 บาท อีกทั้งจะต้องเข้าร่วม DEMO ในเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรม Startup Thailand 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกมี 6 ทีมดังนี้

1 ทีมเกษตรใส่ใจผลิตภันฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สมาชิกในทีม

1. นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายจตุรงค์ มาศพงษ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

2 ทีม TriOCIN แผ่นฟิล์มแปะสิวจากเชื้อแบคทริโอซิน
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สมาชิกในทีม

1. นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายชยุต พิลาแพง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายจารุเกียรติ์ สุขเกษม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

3 ทีม MY MACHINE ระบบสแกนหาตำแหน่งไส้ไม้และหมุนไส้ไม้ให้ตรงกับใบเลื่อย
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สมาชิกในทีม

1. นางสาวแพรผกา ปานยืน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาวสุมิตา ชูฤทธิ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายนฤดม แซ่ม่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยหนู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4 ทีม CareYourHeart ระบบติดตามตำแหน่งเด็กนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สมาชิกในทีม

1. นายกมนัช พรหมบำรุง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายคุณานนต์ เหลืองพรเจริญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

5 ทีม AutoBNF ระบบวัดความถ่วงจำเพาะของสารเคมีแบบอัตโนมัติในการอัดไม้
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สมาชิกในทีม

1. นายอนุสรณ์ ถาวรพร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นางสาว ณัฐญดา หิมคุณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นางสาวธิดารัตน์ จันทรโชติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

6 ทีม VSafe ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับคนแปลกหน้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
สมาชิกในทีม

1. นายณรงค์ พรมนุช สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
2. นายศศิพงศ์ พรมทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
3. นายธนกฤต สวนดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นายประสิทธิ์ แซ่อุย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stp.wu.ac.th/2018/walailakstartup01/

TOP