ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

บัดนี้ ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1) นางสาวเกศราวรรณ ทรัพย์มี
2) นางสาวชินีนาถ สุขจันทร์
3) นายไชยเทพ นนท์โชติ
4) นางสาวฝนทิพย์ หนูอุดม
5) นายศราวุธ ธานมาศ
6) นายอานนท์ เทพทอง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ในพุธที่ 18 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โซนบี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP