ข่าวทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม Technology Land by CSE Walailak Day 2018

ประมวลภาพกิจกรรม Technology Land by CSE Walailak Day 2018ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Walailak Day 2018 ในระหว่างวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2561 ให้ชื่อกิจกรรมนี้ว่า Technology Land by CSE ซึ่งประกอบไปด้วยฐานให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายได้แก่ การสำรวจและประเมินมูลค่าของย่านลิเภาในการนำมาใช้ประโยชน์ , การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ , อบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช” โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช (สามโครงการนี้เป็นโครงการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) , การช่วยพื้นคืนชีพ (CPR) , การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างการ (Body composition) , เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ , มลพิษทางอากาศ , เครื่องดื่มสมุนไพร , มหัศจรรย์แห่งแก้วและโลกใต้เลนส์ , ตอบปัญหาชิงรางวัล , ทดสอบอาหารปลอดภัย และ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2749

TOP