ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ จำนวน 3 ท่านเท่านั้น !!! เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัยหลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เรื่องเล่า” ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561 เพื่อการจัดการความรู้ในรูปแบบ “เรื่องเล่า” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

นักวิจัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือก พร้อมแนบการเขียนเรื่องเล่าหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานที่ไม่เคยลืม” ในแบบฉบับการเขียนที่เป็นตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มาที่ Email ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์: cehsmr@gmail.com ภายในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นี้

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 ท่าน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 ทาง FB CE-HSMR (<a href="https://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Research-422870791420818" target="_blank">https://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Research-422870791420818</a>)

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 ณ จังหวัดน่าน ได้ตลอด 4 วัน (24-27 เมษายน 2561) และสามารถเข้าร่วม โครงการระยะที่ 1.5 ถึง ระยะที่ 3 ได้ ตามกำหนดการ

ระยะที่ 1 วันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 ณ จังหวัดน่าน
ระยะที่ 1.5 วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะที่ 2 วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล
ระยะที่ 3 วันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และที่พัก โดยทาง สวรส. จะเป็นผู้จัดการจองตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดให้ (ไม่สามารถเบิกค่าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้) วันเดินทางต้องเป็นวันที่ก่อนหรือหลังกำหนดการเพียง 1 วันเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/open?id=1-Br3v_aNttTU5qcLQB4JpkoVR6ukY2Dw หรือ QR codeศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์
โทร. 075-672570 , 097-9355921

TOP