ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ : รอบภูมิภาค ตอน สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20

ส่วนประชาสัมพันธ์ขอเชิญรมรายการโทรทัศน์ "รอบภูมิภาค" ตอน "สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20" โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมรายการ โดยออกอากาศในวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

TOP