ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ : รอบภูมิภาค ตอน สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20