ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองการผลิตอาหาร "ปกป้องอ่าวทองคำ ในภาวะวิกฤติอาหารโลก"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารนครศรีธรรมราช เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดท่าศาลา โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความเห็นต่อการดำเนินการโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนฯ และองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองการผลิตอาหาร "ปกป้องอ่าวทองคำ ในภาวะวิกฤติอาหารโลก" ในวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 27-28 เมษายน 2555 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอปฏิบัติการระดับพื้นที่ชุมชน (อ่าวสิชล ท่าศาลา) เพื่อการผลักดันพื้นที่สู่เขตคุ้มครองเพื่อการผลิตอาหาร สร้างกระบวนการสื่อสารสาธารณะให้องค์กรรัฐและภาคประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นต่อการรักษาแหล่งอาหารในภาวะวิกฤติอาหารโลก และเพื่อประสานองค์กรรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันยุทธศาสตร์อาหารทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
 
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนุสนธ์ สงเอียด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3557,0-7567-3555 หรือที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20120224-133312-IlIto.pdf

TOP