ข่าวการศึกษา

ขอพบนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษา 3/2554

ประกาศด่วน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2554 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาโดยด่วน เพื่อเขียนใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 27 มีนาคม 2555

ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับทุนเรียนดีเด่นภาค 3_54
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

TOP