ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึักษา (งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา (งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) จำนวน 3 ราย ดังนี้

002 นายทิวากร เยาวะ
005 นายจิรศักดิ์ แดงเอียด
006 นายเกียรติพรรณ หวันโส๊ะ

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP